פרויקט "אז" – רשת ארכיוני ישראל (להלן: "אז") והספרייה הלאומית מציעים את המידע המופיע באתר מידע ברשת האינטרנט של פרויקט "אז" (להלן: "האתר") בכפוף לתנאים הבאים. המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם האתר.

 1. שימוש בפריט או כל חלק ממנו, לרבות כל טקסט, תמונה, איור, מפה, קטע צליל, קטע וידיאו, גרפיקה ו/או יישומי תוכנה, המופיע באתר, יהיה כפוף לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007 (להלן: "חוק" ו/או "חוק זכות יוצרים") ולמגבלות בעלוּת נוספות כמפורט להלן. בכפוף ל"חוק זכות יוצרים", אסור למשתמש להעתיק, לפרסם, להציג בפומבי, לשדר, להעמיד את היצירה לרשות הציבור, לעשות יצירה נגזרת, להפיץ, או למסור לצד שלישי את הפריט, בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או טכני, ללא הסכמה מראש ובכתב מבעל זכויות היוצרים.
  אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות המשתמש ל"שימוש הוגן" כמפורט בחוק זכות יוצרים או מכל זכות אחרת על פי דין. על המשתמש לשמור על "הזכות המוסרית" של היוצר כהגדרתה בחוק: לציין את שם היוצר בכל שימוש ביצירה, ולהימנע מלעשות בכל פריט מהאתר כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

  • בקשה לשימוש בזכות היוצרים בפריט

   משתמש המעוניין לבצע שימוש בפריט הנוגע ל"זכות היוצרים" בפריט כהגדרתה בחוק יהא אחראי לקבל הרשאה לשימוש המבוקש מהארכיון המצוין כבעליו ברשומת הפריט בקטלוג הספרייה ו/או באתר הפרויקט (להלן: "הארכיון") ומבעלי הזכויות בפריט, אם צוין גם שמם.
   לקבלת הנחיות נוספות יפנה המשתמש ל: "בעל האוסף" כהגדרתו ברשומת הפריט בקטלוג הספרייה ו/או באתר הפרויקט. יובהר כי הספרייה הלאומית אינה בעלת זכויות יוצרים בפריטים ועל כן אין לפנות לספרייה בבקשה לקבלת הרשאה לשימוש בפריטים אלא לארכיון בלבד.

  • מתן ייחוס ליוצר, לתורמי האוסף ולספרייה הלאומית

   המשתמש יציין את פרטי הארכיון והיוצרים המופיעים בכיתוב מתחת לפריט (אם מופיע).
   כמו כן יש לרשום את מקור הפריט בנוסח הבא: "באדיבות ____________* פרויקט "אז" – רשת ארכיוני ישראל והספרייה הלאומית http://a-z.digital

  • שינוי תנאי שימוש

   הספרייה הלאומית ו/או פרויקט "אז" רשאים לשנות את תנאי השימוש שלעיל בכל עת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי. שינויים אלה יכנסו לתוקף באופן מידי עם פרסומם והעלאתם לאתר. על המשתמש להתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש בפריט המפורסמים באתר.

  • הגבלת אחריות

   האחריות לאופן בו עושה המשתמש שימוש בפריטים ו/או מידע המונגש על ידי הספרייה הלאומית ו/או פרויקט "אז" והמופיע באתר (להלן: "השירות") הינה על המשתמש בלבד. השירות מוצע לציבור "כמות שהוא" ("AS IS"). הספרייה הלאומית ו/או פרויקט "אז" ו/או מי מעובדיהם, נציגיהם והמועסקים מטעמם לא יישאו באחריות לכל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד שנגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש בשירות, לרבות נזקים שנגרמו עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות. המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.

  • קישורים

   באתר נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש. הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד. לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים לספרייה הלאומית ו/או לפרויקט "אז" (להלן: "אתרי צד ג'") אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין הספרייה הלאומית ו/או פרויקט "אז" לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לספרייה הלאומית ו/או לפרויקט "אז" כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.
   אין הספרייה הלאומית ו/או פרויקט "אז" אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג' ו/או למידע על מוצרים או שירותים הניתנים או מוצעים בהם, מסחריים או לא מסחריים. מומלץ לברר את המידע עם נותני השירותים או עם גורם מתאים אחר. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי הספרייה הלאומית ו/או פרויקט "אז" לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים, למוצרים או לשירותים, המוצגים ו/או המוצעים בהם. בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר.

 2. הגשת בקשה להסרת פריט המונגש באתר

הספרייה הלאומית ופרויקט "אז" דואגים להנגיש חומר לציבור בהתאם לחוק, וכאשר אין הגבלות ידועות על הנגשת החומר. במקרה ויש, לדעתך, חשש להפרת זכות יוצרים כלשהי בחומרים המופיעים באתר זה, אנא פנה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: Copyright@nli.org.il כדי שנוכל לברר את הנושא. אם נחליט כי הפנייה מצדיקה בירור, אנו נמנע את הגישה לחומר נושא הפנייה בהקדם האפשרי ועד לקביעה סופית בעניין.